Algemene Voorwaarden - Van der Hoeven Trainingen

Artikel 1: definities

Trainer: De ondernemer Sam van der Hoeven onder de onderneming Van der Hoeven Trainingen of een door hem aan te wijzen derde.
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.
Trainingssessie: De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

Artikel 3:  Bedrijfsgegevens

De ondernemer: Van der Hoeven Trainingen
KVK nummer: 72838256
Adres: Dwergmeeuw 8, 1704 XK, Heerhugowaard
Bankrekening: NL19RABO03348654
Email: vanderhoeventrainingen@gmail.com

Artikel 4: De overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
 2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. Het is Trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.
 6. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden een maand voor de einddatum.
Artikel 5: Annulering Trainingssessie
 1. Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een trainingssessie, dient de klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de trainer, waarna de trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe Trainingssessie wordt geagendeerd. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid
 1. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Mocht de Klant gedurende een training geblesseerd raken, is de Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
 2. Van der Hoeven trainingen is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt tijdens de trainingen.
Artikel 7: Tarieven en betalingen
 1. De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging zal door de Trainer ten minste een maand voor het ingaan daarvan worden doorgegeven aan de Klant.
Artikel 8: Privacy
 • Van der Hoeven trainingen respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 • Voor de inschrijving voor een Training heeft Van der Hoeven Trainingen persoonsgegevens nodig. Van der Hoeven Trainingen zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen.